Möt Erik Dufva

– Biträdande kyrkoherde i Botkyrka församling

Vårt sammanhang:

Botkyrka församling präglas av mångkultur, olika religiös tillhörighet och stor socioekonomisk bredd. Här finns områden där medlemskapet i svenska kyrkan är under 10% och villaförorter/landsbygd med hög tillhörighet. Här finns områden som av polisen pekas ut som ”särskilt utsatta” och områden med hög upplevd trygghet i vardagen.

Våra kommunikativa utmaningar:

Hur kan vi som församling arbeta bättre och smartare tillsammans?
Tillsammans med Verbum har vi både sett över och arbetat fram nya interna rutiner kring kommunikationsarbete, samt utvecklat vår målgruppsanpassade kommunikation med medlemmar och församlingsbor. Det gäller till exempel kommunikation kring dopet, nyinflyttade, nya medlemmar och medlemmar som avslutar sitt medlemskap och vårt arbete på sociala medier. Verbum har under arbetets gång bidragit med workshops, rapporter och hjälp att skapa struktur i arbetet. Men det har hela tiden varit församlingens kommunikatörer och ledning som ”ägt” och drivit arbetet – något vi tror har varit en framgångsfaktor.

Uppdaterad omvärldsanalys och nuläge
I Botkyrka församling finns inte en (1) förutsättning att vara kyrka, utan många olika. Det kräver en ständigt pågående och lokalt förankrad omvärldsanalys.

Rätt budskap till rätt person i rätt kanal
Vi behöver identifiera hur vi både kan upprätthålla en bred medlemskommunikation och hur vi kan målgruppsanpassa kommunikationen utifrån olika församlingsbors behov och intressen.

Inom de här områdena samarbetar Botkyrka församling med Verbum: 

Erik om samarbetet med Verbum

Som enskild församling är det svårt att avsätta kompetens och resurser för alla de processer som krävs för god kommunikation med medlemmar och församlingsbor i en snabbt föränderlig omvärld. Här kan Verbum vara en ovärderlig resurs som samarbetspartner. Det ger oss som församling möjlighet att både få hjälp i det arbete vi står i, men också ”kopplas upp” mot andra församlingar med liknande utmaningar och ta del av deras erfarenheter.