Frälsarkransen tillåter och omfamnar

Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser.

Inspiration för arbete med Frälsarkransen

Här finns bland annat tips på teman för arbete med Frälsarkransen i grupper i församlingen, en Frälsarkransandakt och Martin Lönnebos egen berättelse om hur Frälsarkransen kom till. Klicka på länkarna nedan för att läsa artiklarna.

Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo

L = ledare, A = alla, * = kort paus, ** = längre paus.


L: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
A: Kristus, gå med oss.
L: Helige Ande, upplys vår väg.
A: Vår Fader du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.
L: Med himmelriket är det som när en köpman söker efter
fina pärlor… (matt 13:45)
Pärlornas väg leder till dig själv, allt skapat och Gud.
A: Vi vill gå den, ty den leder till skatten.

(sv ps 338 till exempel)

L: Grip Gudspärlan. *
A: Du är gränslös
Du är nära

Du är ljus
och jag är din.
L: FÖRUNDRAN! Du vår Gud är GRÄNSLÖST MYSTERIUM!*

A: Apostelns röst når oss genom två tusen år: O, vilket
djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga
är icke hans vägar och huru outrannsakliga hans
domar. Och vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har
varit hans rådgivare, eller vem har givit honom något, som
han skulle kunna fordra igen. Av honom, genom honom och
till honom är ju allting. Honom vare ära i evighet, amen.
(rom 11:3–36)

L: Du vår Gud är * NÄRHET * GODHET * EVIGT HEM *

A: Vi tillber dig, vi ärar dig, vi tjänar dig.
L: Giv oss ömhet och vördnad för livet.
A: Förlåt vad vi felat.
L: Bevara jorden med dess myller av varelser och växter.
A: Bevara vår själ. Gör den ren, så att den kan återspegla
ditt ljus. Giv kraft och vishet till din världsvida kyrka.
Ena, hela, förnya. Amen. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Kärleksfull uppmärksamhet.*

A: I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar,
här en strand vid nådens hav. **

(sv ps 522)

L: Grip Jagpärlan. *
Jag är barn av jorden och himlen.
A: Mitt första leende, öppet utan förbehåll, ropar:
Här är jag, visst hör vi samman?
Mitt leende är en vacker bro mellan himmel och jord.
L: Mina första tårar, öppet, utan förbehåll, viskar:
Var är du?
Tårarna rinner som en varm ström genom universums
kalla hav.
A: Min hand, som söker efter en hand, frågar:
Var är den?
Endast förenade händerna är starka nog att bära livet. *

L: Grip Doppärlan. *
Lyssna: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn.
A: Jag är en droppe i Guds hav.
Jag är ingenting, i det stora hela är det allt.
L: Jag bejakar mitt dop.
A: Jag vill vara en pärla i himlens pärlkrans.
Jag svär trohet
till det hos mig själv,
som är större än jag. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Nådens brunn. *
A: Du låter oss bo i trygghet
under dina vingars skugga.

Vi andas ut ensamhet…
Vi andas in närhet…
Vi andas… **

L: Grip Ökenpärlan. *
A: Rena oss
hela oss
Kyrie eleison.
L: Betrakta Frälsarens kamp i öken.
Vid orden: Herren din Gud skall du tillbe
och endast honom skall du dyrka, lämnade djävulen honom.
(matt 4:12)
A: Frälsaren är vår förebild. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Tänk på mig. *
Tänk på mig! ropar den
botfärdige rövaren till Frälsaren. (luk 23:42)
A: Vi ropar:
Tänk på mig! *
Glöm mig inte! *
Tänk på oss! *
Glöm dem inte! **

L: Grip Bekymmerslöshetspärlan. *
Gör er inga bekymmer. (matt 6:31)
A: På det heliga berget får pilgrimen vila ut.
Himlen är klar.

L: Vi sveper in oss i bekymmerslöshetens blå kappa,
tunn som ljuset, stark som kärleken.
A: Våra ögon speglar lek och äventyr,
vi är barn av jorden och himlen. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Omsorgens
ömhet. *
A: Ljuvliga tystnad,
du är vågen vilande vid stranden,
du är vingen skyddande ungen,
du är solen väckande gläntan.
tystnad, ljuvliga tystnad, kom.
Vi andas in frid… **

L: Grip Första Kärlekspärlan. *
O crux + Ave spes unica.
A: Var hälsat, kors, vårt enda hopp.
L: Var hälsad Kärlek, vår största glädje.
A: Här möts världsalltets fyra väderstreck.
L: Dina armar når alla världarna.
A: Kärleken är starkare än döden.
L: Den är det största lidandet.
A: Den är den största glädjen. *

(L = Läsning av veckans bibelord. *
Dagens pärla. *
A = Gud, vi tackar dig.)

L = Låt det sinnelag råda hos er
som också fanns hos Jesus Kristus. ** (fil 2:5)

L: Grip Andra Kärlekspärlan. *
L: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi Kropp.
A: Så är vi, fastän många, en enda kropp. (1 kor 10:17)
L: Gud, låt mig vara ett hjärta för någon.
A: Den öppna handen är starkare än den knutna.
Den som tar emot kan ge vidare. *

L: Grip Första Hemlighetspärlan.
A: Med outsägliga ord ber vi för allt och alla,
för våra vänner djuren och allt levande,
L: förbarma dig, ty du är barmhärtig. **

L: Grip Andra Hemlighetspärlan.
A: Med outsägliga ord ber vi för dem vi glömt,
L: du känner dem. **

L: Grip Tredje Hemlighetspärlan.
A: Med outsägliga ord överlämnar vi våra hjärtan till dig,
L: du vet allt. **
L: Helige Ande, bed med outsägliga ord
för alla dem vi försummar och glömmer.
A: För döda och levande och dem som skall födas,
för de många som inte kommer till sin rätt.

För skönhet, sanning och godhet världen över,
för samhälle och kyrka med människor av god vilja.
L: Gud, gör oss visa. *
L: Grip Nattens pärla. *
Var med oss.
A: Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där. (psalt 139)
L: Vägen till denna svarta pärla
är våra sorger.
Vägen till denna svarta pärla
är vår levnads alla dagar.
A: Du vår Frälsare har helgat
vår sista vilokammare,
den har varit din.
Må det eviga ljuset lysa över våra döda. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Gryningens
glänta. *
A: Vi förblir…
…i stilla väntan…
…i stilla längtan…
…i stilla förtröstan…
…i stilla tillit… **

L: Grip Uppståndelsepärlan. *
Kom med glädje, sjung om liv.
A: Vit som Dopets pärla är Uppståndelsens.
Kristus är sannerligen uppstånden från de döda
L: Vad ljus över griften.
A: Ljus som frihet och lycka.
Ljus som hemkomst.
Ljus som somrarnas sommar. *

L: Grip Tystnadspärlan, som även kallas Hoppets utsiktsplats.*
Pilgrimen skådar i tron det eviga Målet.
A: Universums resa är fullbordad.
L: Gud har blivit allt i allting. (1 kor 15:28)
A: Döden är besegrad.
L: Dödsriket strålar i ljus.
A: Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång. ** (sv ps 297:1)

L: Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. (matt 5:8)
A: Herren välsigne oss och bevare oss,
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns + Sonens och den helige Andes namn. Amen.

L: Den fina pärlan är funnen.
A: Gud vi tackar dig.
L: Så som solen lyser över dagen
och få jorden att dofta.
Så som månen lyser över natten
och får vattnen att glittra,
så vare Gud + med oss.
A: Amen. Gud, vi tackar dig.
(sv ps 297)


Frälsarkransandakten är skriven av Martin Lönnebo och finns att ladda ned som pdf här. 

Frälsarkransandakten finns också i boken Frälsarkransen.

BYGG EN BIBELORDSKRANS

Arbeta med Bibeln och Frälsarkransen

Att bygga en bibelordskrans är ett sätt att knyta pärlorna i Frälsarkransen till bibelorden.

Bygg en bibelordskrans

Här är ett enkelt sätt att be med pärlorna i Frälsarkransen: ett bibelord för varje pärla. Använd bibelorden – rör vid den pärla i Frälsarkransen som du vill använda och läs bibelordet.

Gudspärlan
”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.” – Paulus i Apostlagärningarna 17:28

Den första Tystnadspärlan
”Följ med mig bort till en öde trakt, så att ni får vara ensamma och ni kan vila er lite.” – Jesus i Markusevangeliet 6:31

Jagpärlan
”Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” – Jesus i Matteusevangeliet 13:45–46

Doppärlan
”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” – Jesus i Matteusevangeliet 28:20

Den andra Tystnadspärlan
”Kom och följ mig.” – Jesus i Markusevangeliet 1:17

Ökenpärlan
”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” – Jesus i Matteusevangeliet 16:24

Den tredje Tystnadspärlan
Genom lugn och tillit vinner ni i styrka. – Jesaja 30:15

Bekymmerslöshetspärlan
”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.” – Jesus i Matteusevangeliet 6:34

Den fjärde Tystnadspärlan
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. – Paulus i Romarbrevet 8:38–39

Den första Kärlekspärlan
Brödet, som vi bryter, är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. – Paulus i Första Korinthierbrevet 10:16-17

Den andra Kärlekspärlan – offerpärlan
”Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” – Jesus i Lukasevangeliet 5:20

De tre Hemlighetspärlorna
Dina hemligheter är dina. Hemlighetspärlorna finns där för personliga böneämnen som barnen, den älskade, en djup önskan och allt levande.

Nattens pärla
”Ingen skall rycka dem ur min hand.” – Jesus i Johannesevangeliet 10:28

Den femte Tystnadspärlan
Vi förkunnar (…) vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. – Paulus i Första Korinthierbrevet 2:9

Uppståndelsepärlan
”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.” – ängeln i Matteusevangeliet 28:5–6

Den sjätte Tystnadspärlan
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. ” – Paulus i Första Korinthierbrevet 13:12


Bibelordskransen är hämtad ur boken Pärlor för livet. I Martin Lönnebos bok Frälsarkransen finns fler olika sätt att be med pärlorna. 

Bibeln på bilden ovan är den färgstarka Bibeln, konfirmand som också innehåller en konfirmandbok som anknyter till Frälsarkransen.

Existentiella samtal som rehabilitering

På Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm ser man vikten av existentiella samtal. Ett redskap i de samtalen är Frälsarkransen.

Att få en cancerdiagnos handlar om mer än själva sjukdomen. I takt med att kroppen förändras ställs livet på sin spets. Någon mister tilliten till kroppen, en annan känner skuld för att hen inte orkar motionera och en tredje förstår inte hur man ska klara av vardagen rent ekonomiskt.

På Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus vet man hur viktigt det är att rehabilitera själen samtidigt med kroppen. Maria Hellbom är psykolog och verksamhetschef på rehabiliteringen i Stockholms läns sjukvårdsområde.

– Många samtal handlar om döden och om sorg. Man har botats från cancer, men livet är sig inte likt, säger Maria. Då är det viktigt att få prata

För tio år sedan kom hon i kontakt med Frälsarkransen, genom en sjukhuspastor. Han tyckte att han saknade ett bedömningsinstrument, men när han berättade för Maria om Frälsarkransen insåg de båda att Frälsarkransen faktiskt är ett utmärkt bedömningsverktyg. Efter det samtalet gick Maria till missionsbokhandeln Arken i Lund och köpte sig en egen krans.

– Den är tilltalande, människor tycker om att ta i den. Man kan stanna till vid varje pärla och känsla, fortsätter Maria.

Kerstin Hillborg är sjuksköterska och jobbar även hon med samtalsgrupper på Sabbatsbergs sjukhus.

– Alla pärlor är lika viktiga. Det vi ser i samtalsgrupperna är att alla delar av Frälsarkransen ingår i allas liv.

Kerstin betonar att hon och Maria faktiskt inte vet hur det känns att gå igenom en cancerdiagnos.

– Vi vet hur det brukar vara, eftersom vi har haft så många samtalsgrupper. Men vi vet inte hur det känns. Därför måste vi lyssna och finnas där, som medmänniskor.

Grupperna träffas vid fyra tillfällen. Samtalen är inte till för att åtgärda något, de är till för reflektion. Och genom reflektionen är det tänkt att deltagarna själva ska hitta sina sätt att ta sig vidare. Under träff två presenteras Frälsarkransen. Maria och Kerstin lyfter fram Gudspärlan som det stora sammanhanget, något man känner tro och tillit. Sedan går de igenom Frälsarkransen, pärla för pärla, tillsammans med samtalsgruppen.

– Det är så fint att det är ett runt armband, säger Maria. Det är inte fullständigt om inte alla pärlor är med. Sådant är ju också livet. Vi måste vara i nattens pärla för att kunna återgå till bekymmerslösheten.

Text: Sofie Kalodimos, Foto: Marcus Gustafsson

Maria Hellbom

Köp Frälsarkransen

Pärlornas betydelse

"Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt."- Verbum och Martin Lönnebo

Pärlornas betydelse

1. Gudspärlan 

Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål.

Gudspärlan

2. Tystnadspärlorna

Jäkt och stress utmärker det moderna samhället. De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara.

Tystnadspärla

3. Jagpärlan

Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är när yttre roller skalas bort. Den påminner om att vi är skapade till Guds avbild.

Jagpärlan

4. Doppärlan

Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig försent.

Doppärlan

5. Ökenpärlan

Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar, stunder då livet ter sig som en öken. Men att acceptera svårigheter är ett steg mot att besegra dem.

Ökenpärlan

6. Bekymmerslöshetspärlan

Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Där i lugnet närs livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra. Här finns inga krav. Njut.

Bekymmerslöshetspärlan

7. Kärlekspärlorna

Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. Att älska är livets stora, flödande gåva.

Kärlekspärla

8. Hemlighetspärlorna

Tre små pärlor rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.

Hemlighetspärla

9. Nattens pärla

Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder. Men, för att uppleva dagen måste man utstå natten. Gud är inte borta.

Nattens pärla

10. Uppståndelsepärlan

Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus. Natten är över. Morgonen är kommen. Här flödar ljus och liv.

Uppståndelsepärlan

Köp Frälsarkransen

Om Frälsarkransen

Royalty

Martin Lönnebo har valt att låta sin royalty för Frälsarkransen gå till Individuell Människohjälp (IM) där han inrättat en fond i sonen Jonas namn för barn och unga med psykisk utvecklingsstörning.

Rättigheter

Vill du söka tillstånd för att använda Frälsarkransen? Ladda ned en blankett här! (word) Blanketten mejlas till: juridik@berlingmedia.se

Riktlinjer för att berätta om Frälsarkransen. (pdf)

Fair Trade

Frälsarkransen av glas, Lilla Frälsarkransen av glas och Frälsarkransen av glas, oträdda i burk tillverkas i Indien på Tara Projects i New Delhi och uppfyller bestämmelserna för Fair Trade. Varje pärla görs för hand.

Läs mer of Fair Trade här.