Jesus och de första kristna

  • 528 sidor
  • Utgiven: 2007
  • ISBN/Art.nr: 52647219

Arton ledande bibelvetare och specialister presenterar här forskningen om Nya testamentet, om texternas tillkomst, innehåll och tolkning.
Boken kombinerar en övergripande presentation av det historiska materialet med åskådliga exempel på hur olika tolkningsmetoder används inom forskningen. Detta är unikt inte bara i Skandinavien, utan även i jämförelse med befintliga utländska introduktionsböcker.
Boken är uppdelad i sex kapitel: Inbjudandet till studiet av Nya testamentet, Den historiska miljön, De nytestamentliga texterna, Exempel på olika läsningar av valda texter, Den historiske Jesus, Kristendomen växer fram.

OM FÖRFATTARNA

HÅKAN BENGTSSON, teol. dr, högskolelektor i Yrkesrelaterad religionsvetenskap, Uppsala universitet. Forskningsintressen: Qumrantexterna, judendomen under andra templets tid, antisemitism och judisk-kristna relationer under 1900-talet.

SAMUEL BYRSKOG, teol. dr, professor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Muntlighet och skriftlighet i antika grekiska och romerska miljöer samt tidig kristendom, minnet som identitetsskapande faktor i antika och moderna miljöer, den historiske Jesus, epistolografi och retorik.

BENGT HOLMBERG, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Jesusforskning, särskilt dess metoder, tidig kristen identitet, tillämpning av sociologisk teori inom nytestamentlig exegetik.

JONAS HOLMSTRAND, teol. dr, universitetslektor i Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet. Forskningsintressen: Språk- struktur samt översättningsfrågor i Paulusbreven och Första Johannesbrevet, Väktarboken (1 Hen 1–36), den koptiska texten ”Paulus bön” i Nag Hammadi-biblioteket; dessutom trosbegreppet och metaforiken för att tolka Jesu död i den tidiga kyrkan.

THOMAS KAZEN, teol. dr, professor i bibelvetenskap, Enskilda högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Andra templets judendom, den historiske Jesus och tidig kristologi; uppfattningar om kropp, renhet, moral och identitet i tidig judendom och kristendom; förhållanden mellan texters historia, tolkning och tillämpning.

DIETER MITTERNACHT, teol. dr, docent, Lunds universitet och professor i Nya Testamentet och tidig kristendom, Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (nu pensionerad). Forskningsintressen: De paulinska breven, Johannestexter, nya tolkningsmetoder, hermeneutik, genus och religion.

BIRGER OLSSON, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Johannesevangeliet och katolska brev, nya tolkningsmetoder, hermeneutik, översättningsfrågor, och bibelns receptionshistoria.

SAMUEL RUBENSSON, teol. dr., professor i kyrko- och missionsstudier, Lunds universitet, och seniorprofessor i Östkyrkliga studier vid Enskilda högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Kristendomens framväxt och omdaning av det antika arvet, den östliga kristenhetens teologi och historia, klosterväsendet och dess teologi.

ANDERS RUNESSON, fil. dr, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, professor i Nya Testamentet, Oslo universitet. Forskningsintressen: Den antika synagogan, Jesus, Paulus, Matteusevangeliet och formandet av kristna identiteter. Mycket av forskningen kretsar kring relationen mellan judar och kristustroende å ena sidan och det grekisk-romerska samhället å den andra.

ANNA RUNESSON, teol. kand., fil. lic., doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, direktor och präst vid Pilgrimscentret i Oslo, Norge. Forskningsintressen: Postkolonial nytestamentlig exegetik med speciellt fokus på metodfrågor, genderfrågor, hermeneutik och kontextuell teologi, samt Markusevangeliet.

HANNA STENSTRÖM, teol. dr, högskolelektor, Enskilda högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Principfrågor kring de etiska och politiska dimensionerna av exegetisk forskning, med särskild tonvikt på feministiska perspektiv.

JESPER SVARTVIK, teol. dr, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet och gästprofessor i judisk-kristna relationer, Boston College. Forskningsintressen: Den tidiga kristendomens texter (litteraturvetenskap), kontexter (judaistik) och effekter (verkningshistoria).

KARI SYREENI, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Åbo akademi. Forskningsintressen: Evangelierna, narrativ och psykologisk exeges och nytestamentlig hermeneutik.

MIKAEL TELLBE, teol. dr, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet och högskolelektor i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola. Forskningsintressen: De tidiga kristnas socio-historiska kontext, tidig kristen identitet, Paulusforskning, judisk och kristen apokalyptik.

LAURI THURÉN, teol. dr, professor i exegetik, Joensuu universitet Finland. Forskningsintressen: Jesu liknelser i narratologiskt och retoriskt perspektiv, Paulus teologi, argu­mentationsanalys.

HÅKAN ULFGARD, teol. dr, professor emeritus i religionsvetenskap, Linköpings universitet. Forskningsintressen: Tidig judisk och kristen identitetsbildning med särskilt intresse för de bibliska pseudepigraferna och apokryferna, liksom Qumrantexterna, den bibliska litteraturens och föreställningsvärldens verknings- och utläggningshistoria in i nytestamentlig och rabbinsk tid, liksom senare under europeisk medeltid.

CECILIA WASSÉN, fil. dr, lektor och docent i Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet. Forskningsintressen: Dödahavsrullarna, tidig kristendom och judendom, med speciell inriktning på kvinnors historia.

MIKAEL WINNINGE, teol. dr, docent och universitetslektor i Nya Testamentets exegetik, Umeå universitet och översättningsdirektor, Svenska Bibelsällskapet. Forskningsintressen: förhållandet mellan tidig judendom och kristendom med varierande metodiska utgångspunkter, Gamla testamentets pseudepigrafer, Qumrantexterna, de paulinska breven och det lukan­ska historieverket.

OM FÖRFATTARNA

HÅKAN BENGTSSON, teol. dr, programsamordnare vid Teologiska institutionen,
Yrkesrelaterad religionsvetenskap, Uppsala universitet. Forskningsintressen:
Qumrantexterna, judendomen under andra templets tid och antisemitism.

SAMUEL BYRSKOG, teol. dr, professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.
Forskningsintressen: Muntlighet och skriftlighet i antika grekiska och romerska miljöer samt tidig kristendom, minnet som identitetsskapande faktor i antika och moderna miljöer, den historiske Jesus, epistolografi och retorik.

BENGT HOLMBERG, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Jesusforskning, särskilt dess metoder, tidig kristen identitet, tillämpning av sociologisk teori inom nytestamentlig exegetik.

JONAS HOLMSTRAND, teol. dr, universitetslektor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Forskningsintressen: Språk- struktur samt översättningsfrågor i Paulusbreven och Första Johannesbrevet, Väktarboken (1 Hen 1–36), den koptiska texten ”Paulus bön” i Nag Hammadi-biblioteket; dessutom trosbegreppet och metaforiken för att tolka Jesu död i den tidiga kyrkan.

THOMAS KAZEN, teol. dr, professor i bibelvetenskap vid Enskilda Högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Andra templets judendom, den historiske Jesus och tidig kristologi; uppfattningar om kropp, renhet, moral och identitet i tidig judendom och kristendom;
förhållanden mellan texters historia, tolkning och tillämpning.

DIETER MITTERNACHT, teol. dr, docent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Professor i bibelvetenskap vid Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. Forskningsintressen: Socioreligiösa kontexter och identiteter i den tidiga kristendomen,
retoriska, epistolära, narrativa och socialpsykologiska tolkningsmetoder, texthermeneutik, de paulinska breven och Johannestexter.

BIRGER OLSSON, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds
universitet. Forskningsintressen: Johannesevangeliet och katolska brev, nya tolkningsmetoder, hermeneutik, översättningsfrågor, och bibelns receptionshistoria.

SAMUEL RUBENSSON, teol. dr., professor i kyrko- och missionsstudier,
Lunds universitet. Forskningsintressen: Kristendomens framväxt och omdaning av det antika arvet, den östliga kristenhetens teologi och historia, klosterväsendet och dess teologi.

ANDERS RUNESSON, fil. dr, docent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet,
professor i Nya Testamentet vid Oslo universitet, och adjunct Professor i Early Christianity
and Early Judaism vid McMaster University, Kanada. Forskningsintressen: Den antika
synagogan, Jesus, Paulus, Matteusevangeliet och formandet av kristna identiteter. Mycket av forskningen kretsar kring relationen mellan judar och kristustroende å ena sidan och det grekisk-romerska samhället å den andra.

ANNA RUNESSON, teol. kand., fil. lic., doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds
universitet, studentpräst vid Universitet i Oslo, Norge. Forskningsintressen: Postkolonial
nytestamentlig exegetik med speciellt fokus på metodfrågor, genderfrågor, hermeneutik och kontextuell teologi.

HANNA STENSTRÖM, teol. dr, högskolelektor vid Enskilda Högskolan Stockholm.
Forskningsintressen: Principfrågor kring de etiska och politiska dimensionerna av exegetisk forskning, med särskild tonvikt på feministiska perspektiv.

JESPER SVARTVIK, teol. dr, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet och
Stiftsteolog, Karlstads stift. Forskningsintressen: Den tidiga kristendomens texter
(litteraturvetenskap), kontexter (judaistik) och effekter (verkningshistoria).

KARI SYREENI, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik vid Åbo akademi. Forskningsintressen: Evangelierna, narrativ och psykologisk exeges och nytestamentlig hermeneutik.

MIKAEL TELLBE, teol. dr, docent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, lektor i Nya testamentets exegetik vid Örebro teologiska högskola. Forskningsintressen: De tidiga kristnas socio-historiska kontext, tidig kristen identitet, Paulusforskning, judisk och kristen apokalyptik.

LAURI THURÉN, teol. dr, professor i exegetik vid Joensuu universitet Finland. Forskningsintressen: Jesu liknelser i narratologiskt och retoriskt perspektiv, Paulus teologi,
argumentationsanalys.

HÅKAN ULFGARD, docent och lektor i religionsvetenskap, särskilt bibelvetenskap med
inriktning mot Nya testamentets exegetik vid Linköpings universitet. Forskningsintressen:
Tidig judisk och kristen identitetsbildning med särskilt intresse för de bibliska
pseudepigraferna och apokryferna, liksom Qumrantexterna, den bibliska litteraturens
och föreställningsvärldens verknings- och utläggningshistoria in i nytestamentlig och rabbinsk tid, liksom senare under europeisk medeltid.

CECILIA WASSÉN, lektor och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet.
Forskningsintressen: Dödahavsrullarna, tidig kristendom och judendom, med speciell
inriktning på kvinnors historia.

MIKAEL WINNINGE, teol. dr, docent och universitetslektor i Nya Testamentets exegetik vid Umeå universitet. Forskningsintressen: förhållandet mellan tidig judendom och kristendom med varierande metodiska utgångspunkter, Gamla testamentets pseudepigrafer, Qumrantexterna, de paulinska breven och det lukanska historieverket.
 

Liknande titlar