Konfirmandpass 12 

En övning ur boken Tryggare rum - Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten.

Övning - Tryggare rum

I denna övning förutsätts att du som ledare vill och tar ansvar för att hela verksamheten ska vara tryggare, för alla. Du som ledare har tagit ställning för att varje deltagare har rätt till ett likvärdigt bemötande och ska ges möjlighet att delta på lika villkor utifrån sina individuella förutsättningar och behov. För att du som ledare ska kunna uppfylla detta mål behöver du först ta reda på vilka behov och förutsättningar som finns hos deltagarna i gruppen. Övningen Tryggare rum är ett sätt att försöka ta reda på dessa behov och att omvandla dem till gemensamma överenskommelser eller sätt att vara med varandra som alla, både ledare och deltagare kan följa. En poäng med övningen är alltså att inte bara du som ledare ska ges möjlighet att skapa detta tryggare rum utan att varje deltagare ska få möjlighet att bidra till detta.
 

På bilden syns sju tecknade personer leende framför en kyrka, en av personerna är rullstols- buren. Personerna är antingen orangea, blåa, rosa eller gråa. Solen skiner och en av perso- nerna sträcker ut armarna i en välkomnande gest. | © Illustration: Helena Wikström, Hewidesign

Syntolkning: På bilden syns sju tecknade personer leende framför en kyrka, en av personerna är rullstols- buren. Personerna är antingen orangea, blåa, rosa eller gråa. Solen skiner och en av personerna sträcker ut armarna i en välkomnande gest.

Material & förberedelser:

Material:  Blädderblock och penna

Hur: Övningen kan göras innan verksamheten sätter igång, och då handlar det om att försöka ta reda på deltagarnas behov genom enskilda samtal eller kanske genom ett personligt brev eller mejl. Övningen kan sedan göras om i början av verksamheten, under gruppens första träff. Du som ledare förväntas vara aktiv och också inkomma med dina behov. Här kan det vara bra att dina förslag som ledare är så inkluderande som möjligt, det vill säga, att de behov som du lyfter kan vara exempel på behov som du som ledare vet med dig finns i rummet eller kan finnas i rummet.

Syfte:

Syftet med denna övning är att under trygga former försöka ta reda på deltagarnas behov och förutsättningar. Syftet är också att försöka omvandla dessa förutsättningar till några gemen- samma regler som ni som grupp kommer överens om ska råda när ni möts. På så vis vidgas normerna i verksamheten genom att fler får sina behov tillgodosedda.

Gör så här:

1. Låt var och en fundera enskilt över följande frågor:

•    Vad behöver jag för att känna mig tryggare i rummet? Ibland kan det underlätta att ge exempel för deltagarna för att de enklare ska hitta sina egna behov: Ge gärna exempel från listan här nedanför.
•    Vad tror jag andra kan behöva för att känna sig tryggare i rummet?
•    Hur kan dessa önskemål formuleras till förslag för en gemensam överenskommelse?

2. Dela sen in gruppen i mindre grupper, t.ex. om tre, och låt var och en få lyfta sina förslag i gruppen.

3. Gör en runda där varje mindre grupp som vill får dela med sig av sina behov och förslag. För varje förslag bestämmer gruppen om det är något som alla kan enas om i en gemensam överenskommelse.

 

4. Om ni hamnar i en situation där olika förslag krockar med varandra – försök att formulera en överenskommelse som möter deltagarnas olika behov.

5. Skriv ner de förslag som alla kan enas om på ett blädderblock. Det här blir gruppens gemensamma regler för hur vi tillsammans skapar ett tryggare rum. Läs upp dem, tydligt, så att även de som inte kan se kan höra överenskommelsen. Lyft upp och betona att detta är en överenskommelse som gäller för hur vi är mot varandra i alla de rum vi möts i. Den är en överenskommelse för att skapa ett så tryggt rum som möjligt utifrån rådande grupp och situation. Överenskommelsen är fast men det är bra under verksamhetens gång att både påminna om den och dessutom öppna för frågan om något ytterligare har kommit upp som gör att överenskommelsen måste göras om eller något måste läggas till. Kom ihåg att utgångpunkten är att se till att varje individs behov och rättigheter blir tillgodosedda så långt det är möjligt.  

6. Spara överenskommelsen så att ni kan återkomma till den så ofta som gruppen möts.

Exempel på överenskommelser för tryggare rum:

  • Försök att tala så att alla förstår.
  • Förklara svåra ord om de används.
  • Stäng av ljudet på mobiltelefoner.
  • Ta regelbundna pauser.
  • Utgå ifrån att alla finns i rummet.*
  • Alla har rätt att vara sig själva utan att bli skrattade åt eller utfrysta.
  • Vi rör inte varandra utan lov.
  • Vi diskuterar med respekt och hänsyn till varandra.

*För att komma bort ifrån ett ”vi och dom- tänkande” i en grupp kan vi alltid försöka tänka att alla, alltid finns i rummet. Det betyder att ni alltid försöker agera som om alla individer och grupper som ni pratar om var där i rummet tillsammans med er. Det är ett sätt att påminna er själva och varandra om att prata respektfullt om andra människor.

På bilden står tre tecknade gröna personer upp och ser lite osäkra ut. En fjärde orange person sitter i skräddarställning på golvet och ler. | © Illustration: Helena Wikström, Hewidesign

Syntolkning: På bilden står tre tecknade gröna personer upp och ser lite osäkra ut. En fjärde orange person sitter i skräddarställning på golvet och ler.


Ur Tryggare rum - Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten av Sara Björk och Annika Heikkinen. Illustrationer: Helena Wikström, Hewidesign