Där pendeln har sitt fäste
provläs
Från 239 kr

Där pendeln har sitt fäste

  • 288 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639610
  • 1 ex: 267 kr/st
  • 3 ex: 239 kr/st

Där pendeln har sitt fäste är en uppföljning av Mikael Kurkialas förra bok – När själen går i exil. Texten tar vid där den förra slutade och pekar mot en plats, eller ett tillstånd, dit själen kan återvända. ”Jag tänker mig att vår egen individuella förankring i denna punkt, skapelsens källa och mål, är det som kan omtalas som vår själ, genom vilken vi länkas till helheten och blir en del av den.”

I boken undersöker Mikael Kurkiala godhetens, ansvarets och hoppets källsprång och förutsättningar i en tid präglad av kortsiktighet och individualism. Han tecknar en bild av den tid som är vår och följer sedan tankebanor mot de aspekter som han ur ett existentiellt perspektiv finner särskilt angelägna. 

Utgångspunkten är att vårt ansvar som människor är att finna oss till rätta i omständigheter vi inte själva har valt och att bidra till att omdana dem. För detta behöver vi en vision, en föreställning om vad vi och världen kan bli.

Ansvar förutsätter den handlingskraft som växer fram ur upplevelsen av att jag angår världen och att den tar just mig i anspråk. Det unika är en aspekt av det heliga. Därför är helighet sammanlänkat med ansvar och moral. Varje människas uppgift är att svara på det anrop som är riktat till just henne. Handlingskraft, självinsikt och ansvar lägger tillsammans grunden för den form av livsorientering och handlande som kan kallas hopp. Hoppet är vår plikt och vårt uppdrag är att formulera en bärande berättelse kring det.  
 

Recensioner

Susanne Wigorts Yngvesson, Professor i etik vid Enskilda Högskolan Stockholm

"Likt en pendelrörelse cirkulerar Mikael Kurkiala kring samtidens andliga och existentiella frågor. Han guidar inspirerande och försiktigt läsaren genom tidsåldrar, geografiska avstånd och existentiella djup. I sin bok Där pendeln har sitt fäste. Om det eviga i människan är Kurkiala en medvandrare som hjälper oss att få syn på sammanhang. Inte för att det finns givna svar, utan för att vi tillsammans kan få en djupare förståelse av den värld vi lever i. Kurkialas samtalsbok gör oss mer kunniga som kartläsare av vår tid och kultur."
Dagen

Per-Johan Thörn Wistrand

"Där pendeln har sitt fäste är en utmaning i att tänka långsiktigt (bortom snabba vinstkrav), en inspiration till att se människan som någon som har ett värde oavsett vad hen presterar samt ett uttryckligt vurmande för perspektiv där världen uppfattas som sammansatt ifråga om natur, miljö, andlighet, religion och vardagsliv...Att ta ett helhetsgrepp om tillvaron såsom Mikael Kurkiala gör i Där pendeln har sitt fäste är vågat, men också djupt sympatiskt. Han skriver på ett sätt som gör världen större."
Dagens Nyheter 2023-10-08

Björn Wiman

"En av mina svenska favoritförfattare, kulturantropologen Mikael Kurkiala, talar i sin nya bok ”Där pendeln har sitt fäste” om hur tiden, när kurvorna pekar allt brantare uppåt, inte längre upplevs som horisontell utan som vertikal. Fler och fler förändringar pressas in i alla snabbare takt, händelser kan inte längre läggas sida vid sida utan staplas på varandra. Historien sopas ihop bakom oss, framtiden tornar upp sig som en ogenomtränglig mur...Mikael Kurkiala skriver i sin bok vackert om hur en ny syn på ansvar kan vara en väg ut från denna plats. Ansvar, menar han, bör inte bara förstås som en plikt utan också som ett privilegium. Att känna ansvar för andra är ett symptom på tillhörighet; att utöka sitt ansvar är alltså att expandera sin livssfär och göra världen större och mer betydelsefull."
BTJ-häftet nr 22, 2023

Håkan Stenow

"Kurkiala menar att vi behöver platser för kontemplation och stillhet, där vi får perspektiv på tillvaron. Och begrepp som pekar bortom språket själv, som Gud och helighet. Han skriver om godhet, ansvar, frihet, kärlek,
glädje och hopp. Människans ansvar bottnar i hennes frihet. Hoppet är en skyldighet, en gåva och ett uppdrag. Författaren ser gudslikheten i det lilla barnets närvaro och öppenhet. Han menar att vår stora utmaning är att
finna den punkt som förankrar och gör oss delaktiga i universum, att finna vår själ. Kurkiala skriver engagerat med ett glödande språk...för den som läser Där pendeln har sitt fäste eftertänksamt finns här mycket att fundera över och många kärnfulla formuleringar."
Helhetsbetyg: 4 = Mycket bra.
Kyrkohistoriker, författare och professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm

Joel Halldorf

"Mikael Kurkiala är en av de främsta uttolkarna av det existentiella och andliga tillståndet i vår tid"
Professor i systematisk teologi, Åbo Akademi, tidigare biskop i Borgå stift

Björn Vikström

"Skarpsynt kulturanalys och samtidskritik samsas i Mikael Kurkialas bok med förundran och nyfikenhet gällande människans universella livsvillkor. Den stadiga grunden för tillvaron – evigheten, heligheten, Gud – förblir en gäckande aning och ett trotsigt hopp, som enträget kallar oss att fylla vår unika plats i mänsklighetens brokiga väv och bära vårt ansvar för medmänniskorna och naturen."

Liknande titlar