Idealitet i förändring
provläs
Från 219 kr

Idealitet i förändring

  • 144 sidor
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Art.nr: 52639689
  • 1 ex: 269 kr/st
  • 3 ex: 249 kr/st
  • 10 ex: 219 kr/st

Ett blomstrande ideellt engagemang berikar kyrkans verksamhet och ger livet mening. På så sätt har idealiteten en djupt teologisk grund från kyrkans begynnelse. Men med sjunkande medlemstal och krympande ekonomi har idealitet också kommit att bli en av kyrkans viktigaste framtidsfrågor 

Att släppa in fler människor i verksamheten kan kännas som att tappa kontrollen. Men kyrkan ska inte vara perfekt, den ska spegla vad det är att vara människa. Framtidens kyrka måste grundas på tillit i stället för kontroll. En breddad idealitet bygger nya relationer som i förlängningen kan motivera fler att stanna kvar eller gå med i kyrkan. 

Boken Idealitet i förändring berättar på ett lättläst, tillgängligt sätt om idealitetens roll och möjligheter inom Svenska kyrkan. Den beskriver det omställningsarbete som krävs av församlingen och innehåller handfasta tips och mallar, samtalsfrågor och utmaningar. Måste vi fortsätta med samma verksamhet? Om ja, kan verksamheten genomföras på nya sätt? Hur byggs en bra organisation för idealitet? Hur tillvaratas individuella kompetenser och nya idéer från nya ideella? Finns det utrymme för olika former av ideellt engagemang?

Henrik Roos är kyrkoherde. Denna bok bygger på hans masteruppsats Idealitet och gudstjänstgemenskap i Svenska kyrkan och Boo församlings arbete kring ideellt engagemang och medarbetarskap. 
 

Recensioner

Jan Eckerdal, Direktor för teologi, Sveriges kristna råd

"Allt fler församlingar pekar ut ideellt medarbetarskap som ett område att aktivt stärka och prioritera. I det arbetet finns inspiration och stöd att hämta i Henrik Roos bok ”Idealitet i förändring”. Boken är i god mening den reflekterande praktikerns insikter. Roos relaterar erfarenheter från konkret arbete med ideellt medarbetarskap till en större diskussion om teologi och kyrka. Han pekar på hur en god och genomtänkt struktur för ideellt engagemang behöver förenas med öppenhet, flexibilitet och tilltro till människors kapacitet och vilja att bidra. Det är en lättläst och genomtänkt grundbok för församlingars utvecklingsarbete med idealitet."

Anders Sandberg, stiftsadjunkt i Luleå stift med särskilt ansvar för idealitet och pastoralt utvecklingsarbete

”Mycket bra! Grundat i ett teologiskt resonemang, konkreta och verkliga frågeställningar, handfasta tips.”
BTJ-häftet nr 22, 2023.

Katarina Tavakol

"Kyrkoherde Henrik Roos, verksam i Boo församling, Stockholms stift, har i en masteruppsats som blivit en intressant bok skrivit om idealitet i förändring. Boken är tänkt att vara ett diskussionsunderlag för hur frivilligt församlingsarbete kan se ut och organiseras... Roos har förmågan att utan pekpinnar men inte heller skygglappar visa på hur kyrkan i framtiden radikalt kommer behöva förändra sitt sätt att arbeta på för att överleva." Betyg 4 av 5.
Ur bokens förord

JanOlof Nordström, Nationell samordnare för nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan

”Jag kan med varm hand rekommendera boken till personer och församlingar som vill starta upp eller komma några steg längre i sin längtan efter att vara kyrka tillsammans, på ett sätt där allt fler kan hitta sin plats som medarbetare i församlingens gemensamma uppdrag. Boken har enligt mig också sin givna plats i utbildningar kring idealitet på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Eftersom varje kapitel avlutas med ett antal genomtänkta frågeställningar att reflektera vidare kring, passar den också utmärkt att använda i studiecirkelform.”

Eva Ajaxén, Verksamhetsutvecklare, Sensus Stockholm-Gotland

"Öppenhet kräver övning och steg för steg behöver vi skapa en ny kulturförändring - om detta skriver Henrik Roos i sin bok Idealitet i förändring. Denna bok är perfekt att arbeta med i arbetslaget och med förtroendevalda, en bok som hjälper församlingen framåt i sitt arbete med att engagera ideella."

Torbjörn Larspers, lektor, docent Johannelunds teologiska högskola, Uppsala

”Henrik Roos pekar i sin bok på flera viktiga förutsättningar för vår kyrka: Kristusnärhet, idealitet och gemenskap. Här byggs Svenska kyrkans framtid. Syftesparagrafen i Kyrkoordningen om församlingens uppgift lyfts fram på ett positivt och nödvändigt sätt. En angelägen bok.”
Portalen nr 4, 2023

Helena Åhlin

"Som en röd tråd genom boken uppmanas församlingen att formulera ett varför, utgå från lokala förutsättningar och att det är möjligt. Till och med avgörande för ett rikt liv i församlingen!"

Liknande titlar