Människa och kristen idag
provläs
Från 329 kr

Människa och kristen idag

Johanna Gustafsson Lundberg; Frida Mannerfelt
  • 258 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638507
  • 1 ex: 360 kr/st
  • 3 ex: 329 kr/st
Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en gången tid. Istället sätts arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor. 

De medverkande författarna bidrar med konstruktiv teologisk reflektion kring frågeställningar såsom klimat, eskatologi, kyrkosyn, antropologi, digitalisering, kristen växt, tro och politik, profetisk predikan för att nämna några exempel. Gemensamt för samtliga bidrag är att de utgår från ett skapelseorienterat synsätt på teologin med ett universellt perspektiv på människan som fokuserar på det som är gemensamt för alla människor och livet i skapelsen.

Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Skribenter i Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden

Mats Aldén är stiftsprost i Lunds stift och Teologie Doktor i etik. 

Johannes Witkowsky Bengtsson läser till präst i Svenska Kyrkan och studerar vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund universitet. I sin masteruppsatsen Saliga är de fattiga undersökte han användningen av begreppet de fattiga inom latinamerikansk befrielseteologi.  

Mikkel Gabriel Christoffersen, er postdoc I Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Han forsker i teologi og skam med et to-årigt projekt finansieret af Carlsbergfondet. 

Elisabeth Gerle, under senare år verksam som professor vid Lunds universitet, är numera knuten till Enskilda högskolan, Stockholm. Hon ingår i forskarnätverket för skandinavisk skapelseteologi och har under flera perioder varit gästforskare vid Princeton University, USA, och vid Stellenbosch Institute for Advanced Study i Sydafrika. 

Ewa Lindqvist Hotz är präst i Svenska kyrkan och doktorand i systematisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm och Åbo Akademi. Under 2021 disputerar hon med avhandlingen ”Faran ropar mitt namn!”: Lydia Wahlström som politisk teologi. 

Johanna Gustafsson Lundberg, (redaktör) docent teologisk etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 

Frida Mannerfelt (redaktör) är doktorand praktisk teologi med kyrkohistoria vid Enskilda högskolan Stockholm med projektet Preaching in a Digital Culture. Mannerfelt är också lärare vid Lunds universitet och präst i Svenska kyrkan.   

Lovisa Nyman är forskare i Systematisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och präst i Svenska kyrkan. 2020 disputerade hon på avhandlingen Det konstruktiva beroendet: Feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle.

Clara Nystrand, är doktorand i praktisk teologi vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsarbete inriktar sig på nutida predikan. Nystrand är också prästvigd för Svenska kyrkan och har ett brett intresse för frågor som rör samhälle, kyrka och teologi idag.

Sofija Pedersen Videke är danskfödd präst i Svenska kyrkan och församlingsherde i Helsingborg. Hon är därtill ordförande i Gudstjänstutskottet i Kyrkomötet och ser fram emot revisionen av Den svenska psalmboken.

Johan Wallner är präst i Svenska kyrkan. 

Liknande titlar